انواع آکورد

درخواست حذف این مطلب
آکورد ها از نظر فاصله بین نت ها به دو گروه کلی تقسیم میشوند: گروه نخست،کورد های مطبوع: در این گروه فاصله پنجم،همه درست هستند. آنها را آکورد های کامل میگویند. این گروه خود به دو رده کوچک تقسیم میشود: ۱.آنها که فاصله سومشان بزرگ است(آکوردهای کامل بزرگ) ۲.آنها که فاصله سومشان کوچک است(آکورد های کامل کوچک) گروه دوم،آکورد های نامطبوع:فاصله پنجم این آکورد ها درست نیست. اینها نیز به نوبه خود به دو گروه تقسیم میشوند: ۱.آنها که فاصله پنجمشان کاسته است(آکورد های کاسته) ۲.آنها که فاصله پنجمشان افزوده است(آکورد های افزوده) بنابراین همه آکورد های ساخته شده بر روی یک گام بزرگ و یک گام کوچک بر چهار گونه اند: ۱)آکورد های کاسته: پنجم کاسته،سوم کوچک؛رو درجه هایvii در گام بزرگ،و درجه های ii و vii در گام مینور هارمونیک. ۲)آکورد های کامل کوچک: پنجم درست،سوم کوچک؛روی درجه های ii ، iii و iv در گام بزرگ،و i و iv در گام کوچک هارمونیک(و v در گام کوچک طبیعی) ۳)آکورد کامل بزرگ: پنجم درست،سوم بزرگ؛روی درجه های i ، iv و v در گام بزرگ و v و iv در گام کوچک هارمونیک. ۴)آکورد افزوده: پنجم افزوده،سوم بزرگ؛روی درجه iii گام کوچک هارمونیک. در تمام این موارد همه فاصله ها از پایه آکورد حساب میشوند. منبع:@sadaa